POWRÓT

INNOWACYJNA GOSPODARKA. ROLA POLITYKI EKONOMICZNEJ (INNOVATIVE ECONOMY. THE ROLE OF ECONOMIC POLICY)

 • Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Opublikowano:
 • Aktualizowano:
 • Dziedziny: Ekonomia
 • Miejsce: Warszawa, Polska

Rodzaj wydarzenia: konferencja

Zasięg wydarzenia: Wydarzenie międzynarodowe

Adres: Dobra 56/66

Miejscowość: Warszawa

Kraj: Polska

Sala / sale: 316, 315, 254

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (University of Warsaw Library)

Dodatkowe informacje: Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2018-09-07
Na adres e-mail: innovation@wne.uw.edu.pl

Rozpoczęcie wydarzenia: 2018-09-13

Zakończenie wydarzenia: 2018-09-14


TEMATYKA KONFERENCJI

Konferencja wpisuje się w obszar badań naukowych, jakim jest ekonomia innowacji. Tematyką konferencji są w szczególności zagadnienia dotyczące polityki innowacyjnej i całościowego wpływu różnych obszarów, metod i narzędzi polityki gospodarczej na innowacyjność gospodarki na poziomie mikro, mezo i makroekonomicznym. Organizatorzy konferencji oczekują referatów stanowiących wyniki badań metodologicznych i empirycznych poświęconych m.in. następującym zagadnieniom:

 • ekonomiczna teoria innowacji, w tym determinanty, źródła, bariery i znaczenie innowacji i innowacyjności w ujęciu różnych szkół myśli ekonomicznej,
 • polityka innowacyjna, strukturalna i przemysłowa na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym innowacyjność w Unii Europejskiej: cele, metody, narzędzia, skuteczność i efektywność,
 • innowacyjność przedsiębiorstw: start-upy, działalność B+R, finansowanie działalności innowacyjnej, ekonomiczne aspekty ochrony praw własności intelektualnej,
 • innowacyjność organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz obszarów terytorialnych
 • innowacyjność na rynkach finansowych, fin-techy,
 • gospodarka oparta na wiedzy oraz rola edukacji i transferu wiedzy we wspieraniu innowacyjności.

 

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

Jan Toporowski jest profesorem ekonomii i finansów. Pracuje na Wydziale Ekonomii Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego. Współpracuje również z Centrum Badań nad Historią i Metodologią Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego.  Zajmuje się problematyką kryzysów finansowych, jest też jednym z najlepszych na świecie znawców myśli Michała Kaleckiego. Autor licznych publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz książek, m.in. Michał Kalecki: An Intellectual Biography. Volume I – Rendez-vous in Cambridge 1899−1939 (2013), Why the World Economy needs a Financial Crash’ and other critical essays on Finance and Financial Economics (2010, wyd. pol. 2012).

 

Robert Faff jest profesorem finansów oraz byłym dyrektorem ds. badań w University of Qeensland Business School. Międzynarodową sławę zyskał dzięki empirycznym badaniom finansów. Zdobył 14 grantów Australijskiej Rady ds. Badań z finansowaniem przekraczającym 4 mln dolarów. Opublikował blisko 310 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, liczba cytowań jego prac wynosi ok. 11 000, a indeks Hirscha – 53. Jego pasją jest wspieranie rozwoju i karier młodych naukowców, w czym ma pomóc stworzona przez Profesora Faffa metoda „pitching research”, zyskująca coraz większy rozgłos na całym świecie. Podczas pobytu w Polsce Profesor Faff wygłosi wykłady w trakcie konferencji „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” i ESRPDW 2018 (Emerging Scholars Research Paper Development Workshop; więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na www.esrpdw.wne.uw.edu.pl).

 

Gośćmi konferencji będą również: 

prof. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego),
Eliza Kruczkowska (Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju),
dr Agnieszka Sznyk (Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO),
prof. Maciej Chorowski (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),
Piotr Borowski (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA),
Krzysztof Gulda (Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.),
Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych),
Maciej Fijałkowski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy).

 

MOŻLIWOŚCI PUBLIKACYJNE

 

Dla Autorów artykułów konferencyjnych przygotowano dwie alternatywne możliwości publikacyjne:

 1. Central European Economic Journal (CEEJ) (13 pkt. MNiSW).
 2. Wieloautorska monografia pokonferencyjna (5 pkt. MNiSW), która ukaże się w postaci drukowanej oraz w postaci e-booka.

Podstawą zakwalifikowania tekstu do recenzji jest przesłanie abstraktu artykułu w terminie do 20 maja 2018 r. za pośrednictwem internetowego systemu obsługi konferencji Globscience (http://globscience.com/pl/events/1734). Abstrakty powinny zawierać w podanej kolejności:

1) Tytuł (Title); 2) Autorzy (Author(s)); 3) Cel (Purpose); 4) Metodologia / podejście badawcze (Design/methodology/approach); 5) Wyniki (Findings); 6) Oryginalność / wartość dodana (Originality/value added); 7) Kody JEL (JEL codes); 8) Słowa kluczowe (Keywords); 9) Bibliografia (References)

 Wyniki oceny abstraktów będą podstawą do zaproszenia Autorów tekstów do publikacji w czasopiśmie naukowym Central European Economic Journal (http://ceej.wne.uw.edu.pl/) lub monografii pokonferencyjnej. Warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnych recenzji artykułu prowadzonych w trybie podwójnie ślepych recenzji (double-blind review) – artykuły kierowane do CEEJ przechodzą dwie, a do książki jedną recenzję.

Do publikacji książkowej będą przyjmowane teksty w języku polskim lub angielskim. Do czasopisma CEEJ przyjmowane są wyłącznie artykuły w j. angielskim.

OPŁATY KONFERENCYJNE

Bierny udział w konferencji (bez publikacji i referatu) jest nieodpłatny.

Czynny udział w konferencji (poddanie artykułu recenzji oraz (na podstawie pozytywnej recenzji artykułu) publikacja artykułu w książce lub w CEEJ i wygłoszenie referatu na konferencji): 500 zł brutto płatne na konto bankowe wskazane po procesie oceny abstraktów.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy obecni podczas konferencji zyskują możliwość:

 • uczestniczenia w pełnym programie dwudniowej konferencji, wraz z serwisem cateringowym,
 • otrzymania egzemplarza książki pokonferencyjnej,
 • otrzymania certyfikatu uczestnictwa w konferencji.

WAŻNE TERMINY

20.05.2018        rejestracja aktywnego udziału w konferencji (z referatem – wymaga przesłania abstraktu artykułu) za pośrednictwem systemu GlobScience 

27.05.2018        wyniki kwalifikacji referatów na podstawie oceny abstraktów (brak kwalifikacji – kwalifikacja do książki – kwalifikacja do CEEJ)

08.06.2018        wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł przez czynnych uczestników z przyjętym abstraktem

24.06.2018        przesłanie artykułu w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu GlobScience wraz z wymaganymi oświadczeniami

10.07.2018        wyniki recenzji artykułów do książki pokonferencyjnej (wyniki recenzji artykułów do CEEJ uzależnione są od redakcji czasopisma)

22.07.2018        zakończenie procesu recenzji artykułów do książki pokonferencyjnej (przesłanie przez Autorów poprawionych artykułów)

01.09.2018        przesłanie uczestnikom konferencji uszczegółowionego programu konferencji

07.09.2018        ostateczny termin zgłaszania biernego uczestnictwa w konferencji (bez referatu)

13-14.09.2018   konferencja; udostępnienie uczestnikom konferencji książki pokonferencyjnej w formie drukowanej oraz w formie e-booka

SEKRETARIAT KONFERENCJI

mgr Marta Höffner

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekanat Ogólny, pok. B012

ul. Długa 44/50

00-241 Warszawa

tel. +48 22 55 49 184

e-mail: innovation@wne.uw.edu.pl

www.wne.uw.edu.pl/innowacyjna

globscience.com/pl/events/1734

KONFERENCJĘ WSPIERAJĄ

Koło Naukowe Negocjacji Uniwersytetu Warszawskiego

System konferencyjny Globscience

 

SUBJECT OF THE CONFERENCE

The field of interest of the conference is the economics of innovation. The thematic scope of the conference embraces issues of the innovative policy and the overall impact of different spheres, methods and instruments of the economic policy on the innovative character of the economy on the micro, mezzo and macro levels.

We invite submissions of the papers based on methodological and empirical research.  Topics of interest for submission include, but are not limited to:

 • the economic theory of innovation, including the approaches presented by various schools of the economy to the determinants, sources, barriers and meaning of innovation
 • innovative, structural and industrial policy on the regional, national and international level, including the innovation in UE: aims, methods, instruments, effectiveness and efficiency
 • the innovative character of firms: start-ups, R&D activity, financing of innovative activity, economic aspects of intellectual property protection
 • the innovative character of the non-governmental organisations, local government units and regions
 • the innovation on the financial markets, fintech
 • the economy based on knowledge and the role of education and transfer of knowledge in supporting the innovation

KEYNOTE SPEAKERS AND SPECIAL GUESTS

Jan Toporowski is Professor of Economics and Finance at the School of Oriental and African Studies, University of London. He is also a Research Associate in the Centre for the History and Methodology of Economics at the University of Amsterdam. His main area of interest is macroeconomic policy, in particular, the financial crises. Professor Toporowski is one of the leading experts on Michal Kalecki thought. Author of numerous papers published in the most renowned scientific journals and of many books, for example, An Intellectual Biography. Volume I – Rendez-vous in Cambridge 1899−1939 (2013), Why the World Economy Needs a Financial Crash’ and other critical essays on Finance and Financial Economics (2010, in Polish 2012).

 

Robert Faff is Professor of Finance and former Director of Research at the UQ Business School. He has an international reputation in empirical finance research: securing 14 Australian Research Council grants (funding exceeding $4 million); >310 refereed journal publications; career citations >11,000 (Google Scholar); and an h-index of 53 (Google Scholar). His particular passion is nurturing and developing the career trajectories of early career researchers. His latest focus is “Pitching Research”, now gaining great traction domestically and worldwide. During his visit to Poland, Professor Faff will two lectures - one at the conference INNOVATIVE ECONOMY. THE ROLE OF ECONOMIC POLICY and second at the ESRPDW 2018 (Emerging Scholars Research Paper Development Workshop, more about this event: www.esrpdw.wne.uw.edu.pl).

 

POSSIBILITIES FOR PUBLICATION

There are two alternative possibilities for publication:

1. in Central European Economic Journal (CEEJ), a journal published by the Faculty of Economic Sciences, the University of Warsaw, in cooperation with De Gruyter Open

2. in the multiauthor post-conference monograph (printed and electronic version).

The deadline for submission of an abstract of a paper is 20 May 2018. The registration and the submission should be made via Globscience system (http://globscience.com/pl/1734). The abstract should include (in indicated order):

(1) Title; 2) Author(s); (3) Purpose; (4) Design/methodology/approach; (5) Findings; (6) Originality/value added; (7) JEL Codes; (8) Keywords; (9) References

Only the abstracts submitted till 20 May 2018 will be a basis to invite their authors to publish their papers in CEEJ (2 double-blind reviews) or multiauthor post-conference monograph (1 double-blind review).

The deadline for the submission of full papers via Globscience system is 24 June 2018.

CONFERENCE FEES

The participation without publication and presentation of a paper is free of charge.

The participation with a presentation of a paper and publication (i.e. submission of a paper for review and based on the positive review publication in the post-conference book or  CEEJ as well as a presentation of a paper during the conference): 500 PLN gross. The number of bank account will be sent after the evaluation of the abstracts.

During our conference, all registered participants will have the possibility to:

 • take part in all events in the programme
 • receive a copy of the post-conference book
 • obtain a certificate of participation in the conference.

IMPORTANT DATES

20 May 2018 deadline for registration of active participation in the conference (with a presentation - this requires sending an abstract of a paper) via Globscience system

27 May 2018 the results of the evaluation of abstracts (not qualified - qualified to the post-conference book - qualified to CEEJ)

8 June 2018 deadline for the conference fee payment  (active participants)

24 June 2018 deadline for sending a paper and all required declarations via Globscience system

10 July 2018 reviews of the papers qualified for publication in the post-conference book (reviews of the papers qualified for CEEJ depend on the editorial workflow)

22 July 2018 deadline for sending the revised papers qualified for publication in the post-conference book

1 September 2018 announcement of the detailed programme of the conference

7 September 2018 deadline for registration of participation in the conference without a paper, presentation and publication

13-14 September 2018 two-day event; post-conference book (both print and electronic version) available to the participants

CONFERENCE OFFICE

Marta Höffner

Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw

Dean’s Office, room B012

44/50 Długa St

00-241 Warsaw

Phone 0048 22 55 49 184

e-mail: innovation@wne.uw.edu.pl

www.wne.uw.edu.pl/innowacyjna

globscience.com/pl/events/1734

CONFERENCE SUPPORTED BY:

Negotiations Scientific Society at University of Warsaw

Globscience conference system

GOŚCIE SPECJALNI KONFERENCJI

Jan Toporowski jest profesorem ekonomii i finansów. Pracuje na Wydziale Ekonomii Szkoły Orientalistyki i Afrykanistyki (SOAS) Uniwersytetu Londyńskiego. Współpracuje również z Centrum Badań nad Historią i Metodologią Ekonomii Uniwersytetu Amsterdamskiego.  Zajmuje się problematyką kryzysów finansowych, jest też jednym z najlepszych na świecie znawców myśli Michała Kaleckiego. Autor licznych publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz książek, m.in. Michał Kalecki: An Intellectual Biography. Volume I – Rendez-vous in Cambridge 1899−1939 (2013), Why the World Economy needs a Financial Crash’ and other critical essays on Finance and Financial Economics (2010, wyd. pol. 2012).

 

Robert Faff jest profesorem finansów oraz byłym dyrektorem ds. badań w University of Qeensland Business School. Międzynarodową sławę zyskał dzięki empirycznym badaniom finansów. Zdobył 14 grantów Australijskiej Rady ds. Badań z finansowaniem przekraczającym 4 mln dolarów. Opublikował blisko 310 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych, liczba cytowań jego prac wynosi ok. 11 000, a indeks Hirscha – 53. Jego pasją jest wspieranie rozwoju i karier młodych naukowców, w czym ma pomóc stworzona przez Profesora Faffa metoda „pitching research”, zyskująca coraz większy rozgłos na całym świecie. Podczas pobytu w Polsce Profesor Faff wygłosi wykłady w trakcie konferencji „Innowacyjna gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” i ESRPDW 2018 (Emerging Scholars Research Paper Development Workshop; więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na www.esrpdw.wne.uw.edu.pl).

 

Gośćmi konferencji będą również: 

prof. Elżbieta Mączyńska (Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego),
Eliza Kruczkowska (Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, Polski Fundusz Rozwoju),
dr Agnieszka Sznyk (Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO),
prof. Maciej Chorowski (Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju),
Piotr Borowski (Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA),
Krzysztof Gulda (Członek Zarządu UWRC Sp. z o.o.),
Marek Zuber (ekonomista, analityk rynków finansowych),
Maciej Fijałkowski (Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy).

 

KEYNOTE SPEAKERS AND SPECIAL GUESTS

Jan Toporowski is Professor of Economics and Finance at the School of Oriental and African Studies, University of London. He is also a Research Associate in the Centre for the History and Methodology of Economics at the University of Amsterdam. His main area of interest is macroeconomic policy, in particular, the financial crises. Professor Toporowski is one of the leading experts on Michal Kalecki thought. Author of numerous papers published in the most renowned scientific journals and of many books, for example, An Intellectual Biography. Volume I – Rendez-vous in Cambridge 1899−1939 (2013), Why the World Economy Needs a Financial Crash’ and other critical essays on Finance and Financial Economics (2010, in Polish 2012).

 

Robert Faff is Professor of Finance and former Director of Research at the UQ Business School. He has an international reputation in empirical finance research: securing 14 Australian Research Council grants (funding exceeding $4 million); >310 refereed journal publications; career citations >11,000 (Google Scholar); and an h-index of 53 (Google Scholar). His particular passion is nurturing and developing the career trajectories of early career researchers. His latest focus is “Pitching Research”, now gaining great traction domestically and worldwide. During his visit to Poland, Professor Faff will two lectures - one at the conference INNOVATIVE ECONOMY. THE ROLE OF ECONOMIC POLICY and second at the ESRPDW 2018 (Emerging Scholars Research Paper Development Workshop, more about this event: www.esrpdw.wne.uw.edu.pl).

Dzień 1 (13.09.2018). EKONOMIA INNOWACJI - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU (DAY 1. ECONOMICS OF INNOVATION. STATE OF ART AND PERSPECTIVES)
9.00 - 10.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (PARTICIPANTS REGISTRATION)

10.00 - 10.15
UROCZYSTE OTWARTE KONFERENCJI (GRAND OPENING)

10.15 - 11.00
WYKŁAD GOŚCIA SPECJALNEGO (KEYNOTE SPEECH)

11.00 - 12.30
WYSTĄPIENIA GOŚCI KONFERENCJI (SPEECHES OF THE CONFERENCE GUESTS)

12.30 - 13.15
DYSKUSJA Z UDZIAŁEM AUDYTORIUM (DISCUSSION WITH AUDITORIUM)

13.15 - 13.45
LUNCH

13.45 - 16.00
OBRADY W 3 RÓWNOLEGŁYCH SESJACH TEMATYCZNYCH (3 PARALLEL THEMATIC SESSIONS)

16.00 - 16.30
OBRADY PLENARNE - PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI (PLENARY SESSION - CONCLUSIONS AND CLOSURE OF THE FIRST DAY OF THE CONFERENCE)

Dzień 2 (14.09.2018). NAUKA, EDUKACJA I GOSPODARKA - WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI (DAY 2. SCIENCE, EDUCATION AND ECONOMY - COOPERATION FOR INNOVATIVENESS).
9.30 - 10.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW (PARTICIPANTS REGISTRATION)

10.00 - 10.10
OTWARCIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI (OPENING OF THE SECOND DAY OF THE CONFERENCE)

10.10 - 11.10
WYSTĄPIENIA GOŚCI KONFERENCJI (SPEECHES OF THE CONFERENCE GUESTS)

11.10 - 12.10
WYKŁAD GOŚCIA SPECJALNEGO (KEYNOTE SPEECH): PROF. ROBERT FAFF, UNIVERSITY OF QUEENSLAND, "PITCHING RESEARCH"

12.10 - 13.00
DYSKUSJA Z UDZIAŁEM AUDYTORIUM (DISCUSSION WITH AUDITORIUM)

13.00 - 13.30
LUNCH

13.30 - 14.50
DEBATA "ROLA NAUKI WE WSPIERANIU INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI" (DEBATE "THE ROLE OF SCIENCE IN SUPPORTING INNOVATIVE ECONOMY")

14.50 - 15.00
PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI (CONCLUSIONS AND CLOSING OF THE CONFERENCE)

Nazwa organizatora: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres: ul. Długa 44/50

Miejscowość: 00-241 Warszawa

Kraj: Polska

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Narodowy Bank Polski
Narodowy Bank Polski
Obserwator Finansowy
Obserwator Finansowy